Priser

Der er angivet vejledende priser nedenfor med det forbehold, at prisen altid afhænger af en konkret vurdering i hver enkelt sag.

 

Hvis der er retshjælpsdækning, hjælper vi med at søge om dette. Vi hjælper også med at søge om fri proces, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

 

Vejledende priser hos Advokaterne i Domhusgaarden

Boligrådgivning inkl. skødeskrivning mv. ved køb af parcelhus, ejerlejlighed, sommerhus og lign.

kr. 10.000,00
Ægtepagt eller samejekontrakt kr. 6.250,00
Testamente

kr.

6.250,00

Ægtepagt eller samejekontrakt og gensidigt testamente kr. 9.800,00
Stiftelse af A/S, ApS eller IVS kr. 6.000,00
Ejeraftaler kr. 10.000,00
Interessentskabskontrakt kr. 10.000,00
Kapitalforhøjelse eller nedsættelse kr. 10.000,00
Solvent likvidation – enkelt selskab kr. 10.000,00
Fusion kr. 10.000,00
Ansættelseskontrakt – simpel kr. 3.000,00
Ansættelseskontrakt – ledende medarbejder hhv. direktører kr. 10.00,00
Lejekontrakter - simpel kr. 3.000,00
Varemærkeansøgning – Danmark kr. 5.000,00
Mortifikation kr. 8.000,00


Ovenstående priser er inkl. moms. Der er alene tale om et vejledense salær Advokaterne i Domhusgaarden som hovedregel vil beregne sig for sin assistance. Der skal tillægges evt. afgifter og gebyrer til det offentlige eller 3. mand i form af eksempelvis tinglysningsafgift.


Advokaterne i Domhusgaarden er underlagt Retsplejelovens regler for honorarfastsættelse og tager derfor i beregningen af honoraret udgangspunkt i omfanget af og genstanden for den  individuelle opgave baseret på følgende parametre: sagens værdi eller opgavens betydning for klienten, det ansvar der er forbundet med sagen, sagens kompleksitet, om sagen er løst under betydeligt tidspres, tidsforbrug (herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid eller om der har været tale om en hastesag - normal arbejdstid er man.-tors. kl. 09.00-16.00, fred. kl. 10.00-16.00), omfanget af anvendt specialviden samt det opnåede resultat.

 

Aftale om betaling af honorar alene baseret på tidsforbrug eller til en fast forud aftalt pris kan indgås.

 

Medgået tid bliver som udgangspunkt afregnet med kr. 2.000,00 ekskl. moms pr. time og med et afregningsinterval for hver påbegyndt 10 minutter, dog således at der for hver sag afregnes minimum kr. 1.000,00 inkl. moms.

 

I det omfang omkostninger og udlæg i relation til opgavens udførelse afholdes, herunder bl.a. til gebyrer, rejse- og opholdsudgifter, forplejning og større kopierings- og forsendelsesudgifter, er dette ikke inkluderet i honoraret og betales derfor særskilt af klienten. Nærværende omremsning er ikke udtømmende, men skal alene tjene til eksemplificering af omkostninger og udlæg Advokaterne i Domhusgaarden er berettiget til at opkræve ved siden af et honorar.

 

For yderligere information om prisfastsættelsen og afregning henvises til vores forretningsbetingelser.